Dr Tamin
سامانه هوشمند تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی

برند
کاربرد
لیست آماده‌ای دارید؟

دریافت قیمت نهایی در کمتر از ۲ ساعت کاری

ارسال لیست جهت استعلام

لوله ایزی پایپ

استعلام = قیمت نهایی و تخفیف ویژه

جهت اطلاع از قیمت‌ نهایی و میزان تخفیف، با کارشناسان دکترتامین تماس بگیرید.

PE-AL-PE
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
1 کالا
سایز
13,310 تومان
مقدار (حداقل 1 متر)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

PEX-AL-PERT
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
1 کالا
سایز
17,950 تومان
مقدار (حداقل 1 متر)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

رابط
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
12 کالا
سایز
850,860 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
941,760 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
918,650 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
1,074,710 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
768,070 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
693,400 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
860,960 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
853,690 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
78,220 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
95,320 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
52,610 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
56,840 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

زانو
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
15 کالا
سایز
1,609,350 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
1,609,350 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
83,050 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
91,040 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
72,930 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
120,270 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
113,690 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
64,830 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
1,025,440 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
101,820 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
86,630 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
82,990 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
91,340 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
113,160 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
86,890 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سه راهی
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
21 کالا
سایز
1,835,910 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
1,785,740 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
1,787,160 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
92,150 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
107,260 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
115,430 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
144,110 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
150,820 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
153,480 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
95,730 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
1,454,520 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
1,282,860 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
143,500 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
124,920 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
120,300 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
311,290 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
134,200 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
129,220 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
308,790 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
292,940 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
119,870 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

حلقه کلمپ
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
1 کالا
سایز
354,730 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

بوشن
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
4 کالا
سایز
53,460 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
62,980 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
49,010 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
64,830 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

مغزی
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
2 کالا
سایز
112,830 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
16,130 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

چپقی
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
1 کالا
سایز
76,470 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

درپوش
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
3 کالا
سایز
143,570 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
56,550 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
2,900 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

شیر
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
3 کالا
سایز
148,440 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
85,480 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
317,590 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

بست
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
1 کالا
سایز
81,260 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

جعبه کلکتور
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
3 کالا
سایز
707,270 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
0 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
0 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

صفحه نصب
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
1 کالا
سایز
3,320 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

ابزارآلات
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
9 کالا
سایز
435,060 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
10,494,530 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
17,281,110 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
72,618,910 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
450,210 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
545,940 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
771,770 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
263,380 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
229,800 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

کلکتور
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
5 کالا
سایز
165,890 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
1,539,840 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
0 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
0 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

سایز
0 تومان
مقدار (حداقل 1 عدد)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

PEX-AL-PE
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
1 کالا
سایز
0 تومان
مقدار (حداقل 1 متر)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

PE-RT-AL-PE-RT
قیمت‌های درج شده، قیمت بدون تخفیف می‌باشند! استعلام قیمت و تخفیف نهایی در کمتر از 2 ساعت کاری
1 کالا
سایز
0 تومان
مقدار (حداقل 1 متر)
افزودن به لیست استعلام آنلاین

راهنمای خرید لوله ایزی پایپ

ایزی پایپ

ایزی پایپ یکی از بهترین برندهای تولید کننده لوله و اتصالات ساختمانی است. این برند معروف و موفق، انواع مختلفی لوله و اتصالات، تحت عنوان لوله و اتصالات ایزی پایپ، تولید می‌کند که در ادامه تمامی آن‌ها را به طور جامع معرفی خواهیم کرد:

انواع لوله‌های ایزی پایپ

انواع لوله‌های ایزی پایپ به طور کلی به دو دسته یک لایه و پنج لایه تقسیم بندی می‌شوند:

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ

لوله‌های پنج لایه، نسل جدید لوله‌های ساختمانی هستند  که اغلب معایب لوله‌های قدیمی را برطرف کرده و در نتیجه امروزه کاربردهای زیادی دارند؛ به بیان دیگر امروزه از این لوله‌ها به عنوان جایگزین مناسبی برای لوله‌های پلی اتیلن و همچنین لوله‌های فلزی استفاده می‌شود.

 لوله‌های پنج لایه به دلیل ترکیب شیمیایی خاصی که دارند، به راحتی نصب شده و انعطاف پذیری بالایی دارند؛ به این معنا که در صورت خم شدن، دچار شکستگی و یا ترک خوردگی نمی‌شوند.

دلیل نام گذاری این نوع از لوله‌های ایزی پایپ به پنج لایه، این است که ساختار 5 لایه دارند و درون آن‌ها فلزی نظیر آلومینیوم، استفاده می‌شود که موجب افزایش عمر و دوام این لوله‌ها شده‌است.  

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ به سه نوع PE، PERT و PEX تقسیم بندی می‌شوند. ویژگی‌ها و کاربردهای هر یک از انواع لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ، عبارت است از: 

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ PEX

5 لایه لوله‌های پکس ایزی پایپ، شامل دو لایه پلیمری پکس، یک لایه آلومینیوم و دو لایه چسب است که سه لایه فلز آلومینیوم و دو لایه پلیمری پکس را به یکدیگر متصل می‌کند.

این نوع از لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ، طول عمر بالا حدود 50 سال و مقاومت بالایی دارند و علاوه بر اینکه در داخل کشورمان، مورد استفاده قرار می‌گیرند به دیگر کشورها نیز صادر می‌شوند.

جالب است بدانید که این لوله‌ها به عنوان یکی از بهترین نسل لوله‌های پلیمری شناخته می‌شوند.

از دیگر ویژگی‌های ایزی پایپ پکس می‌توان به نصب راحت و کیفیت بالای آن‌ها اشاره کرد.

ایزی پایپ PEX قادر است تا حداکثر دمای 90 درجه سانتی گراد، مقاومت خود را حفظ کند، همین امر موجب شده تا از این لوله‌ها برای لوله کشی آب گرم استفاده شود.

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ PERT

لوله‌های ایزی پایپ پرت نیز از 5 لایه مختلف تشکیل شده‌اند؛ به این صورت که دو لایه آن‌ها پلیمر PERT، یک لایه فلز و دو لایه چسب است. از جمله ویژگی‌های این لوله‌ها می‌توان به وزن سبک، عدم حساسیت به رطوبت و تحمل دما تا حداکثر 70 درجه سانتی گراد اشاره کرد.

لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ PE

نوع دیگری از لوله‌های پنج لایه ایزی پایپ با نام PE شناخته می‌شوند و امروزه از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی استفاده می‌شود.

از جمله کاربرد این لوله‌ها در لوله کشی آب‌های سرد بهداشتی می‌باشد. همچنین در انشعابات آب زمینی، کلکتوری، دیواری و ورودی شبکه‌های آبرسانی در شهرها و روستاها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌های تک لایه ایزی پایپ PEX

این نوع از لوله‌های ایزی پایپ همانطور که از نامشان پیداست تنها از یک لایه تشکیل شده‌اند و به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند، بسیار کاربردی هستند.

زمانی که دما تغییر پیدا می‌کند، این لوله‌ها بسته به افزایش یا کاهش دما، منبسط و یا منقبض شده و پس از مدتی به سایز اولیه خود بر می‌گردند.

انواع اتصالات بهداشتی ایزی پایپ

اکثر اتصالات ایزی پایپ از آلیاژ برنج، تشکیل شده‌اند و به دلیل کیفیت بالایی که دارند در حال رقابت با محصولات جهانی هستند.

انواع اتصالات بهداشتی ایزی پایپ عبارت است از:

اتصالات کوپلی ایزی پایپ

بدنه اتصالات کوپلی ایزی پایپ از آلیاژ برنج، تشکیل شده و در نتیجه مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی دارد. این اتصالات شامل رابط‌ها، سه راهی و زانویی است. از جمله کاربردهای اتصالات کوپلی ایزی پایپ می‌توان به نصب لوله‌های پنج لایه، ایجاد انشعاب جدید و تغییر سایز لوله‌ها اشاره کرد.

کار با اتصالات کوپلی ایزی پایپ، بسیار آسان است و این خود مزیت بزرگ این اتصالات به حساب می‌آید.     

اتصالات کلمپی ایزی پایپ

نوع دیگری از اتصالات ایزی پایپ، اتصالات کلمپی هستند که به دلیل مقاومت بالایی که دارند هنگام افزایش سایز و فشار لوله، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتصالات کلمپی ایزی پایپ را به راحتی می‌تواند باز و یا بسته کرد، بدون اینکه آسیبی به بدنه لوله وارد شود.

اتصالات پرسی ایزی پایپ

اتصلات پرسی همانطور که از نامشان پیداست به کمک ابزاری به نام پرس لوله، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اتصالات پرسی ایزی پایپ از ترکیب آلیاژ برنج و نیکل، تشکیل شده‌است و مقاومت بالایی در برابر اکسیژن و رطوبت دارند.

از جمله کاربرد‌های اتصالات پرسی ایزی پایپ می‌توان به اتصال لوله‌های پنج لایه، تغییر مسیرها، انشعابات و تغییر سایز لوله‌ها اشاره کرد. با استفاده از این اتصالات همچنین می‌توان عملیات آب بندی در حجم بالا را انجام داد.

اتصالات رزوه ای ایزی پایپ

اتصالات رزوه ای ایزی پایپ دارای دنده داخلی و خارجی هستند و از جمله اتصالات روپیچ و توپیچ به شمار می‌روند. 

 مشاهده تمام مطلب