لوله و اتصالات پنج لایه

دسته‌بندی‌ها

فیلترها

نوع محصول

لوله پنج لایه PEX برند MPJ
قیمت قبل از تخفیف

22,900 تومان

فنر تو لوله ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

278,490 تومان

فنر رو لوله ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

319,200 تومان

لوله پنج لایه نیوپایپ PERT-AL-PERT
قیمت قبل از تخفیف

20,680 تومان

لوله پنج لایه نیوپایپ PEX
قیمت قبل از تخفیف

22,230 تومان

نیوکلکتور رفت و برگشتی همراه با شیر تنظیم دبی رزوه‌ای سایز"1×16 نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,802,310 تومان

نیوکلکتور رفت و برگشتی همراه با شیر تنظیم دبی کوپلی سایز"1×16 نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

578,750 تومان

حلقه چاک دار اتصالات کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

9,250 تومان

مهره اتصالات کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

35,050 تومان

والو زانویی روپیچ کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

500,560 تومان

والو کلکتوری یکسر روپیچ کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

124,770 تومان

پایه کلکتور MPJ
قیمت قبل از تخفیف

35,190 تومان

جعبه کلکتور
قیمت قبل از تخفیف

613,500 تومان

درپوش فلزی روپیچ MPJ
قیمت قبل از تخفیف

94,740 تومان

کلکتور MPJ سایز "½×"1
قیمت قبل از تخفیف

618,490 تومان

صفحه نصب زیر پکیج MPJ
قیمت قبل از تخفیف

31,000 تومان

صفحه نصب قوس دار MPJ 280 میلیمتر
قیمت قبل از تخفیف

18,200 تومان

صفحه نصب زوج MPJ 500 میلیمتر
قیمت قبل از تخفیف

25,100 تومان

صفحه نصب زوج MPJ 153 میلیمتر
قیمت قبل از تخفیف

10,350 تومان

مغزی تبدیل روپیچ MPJ
قیمت قبل از تخفیف

80,360 تومان

مغزی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

49,680 تومان

جا حلقه ای پلیمری اتصال MPJ
قیمت قبل از تخفیف

320 تومان

حلقه استیل اتصال MPJ
قیمت قبل از تخفیف

26,130 تومان

بوشن روپیچ کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

107,210 تومان

بوشن توپیچ کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

113,990 تومان

سه راهی 90 درجه دیواری کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

325,440 تومان

سه راهی تبدیل کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

318,360 تومان

سه راهی کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

257,550 تومان

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

235,730 تومان

زانو چپقی کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

199,500 تومان

زانو 90 درجه روپیچ کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

510,820 تومان

زانو دیواری کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

167,030 تومان

زانو 90 درجه کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

223,450 تومان

مهره ماسوره پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

80,040 تومان

بوشن توپیچ پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

137,160 تومان

بوشن روپیچ پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

102,590 تومان

بوشن تبدیل پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

134,170 تومان

بوشن پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

115,620 تومان

سه راهی 90 درجه دیواری پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

253,690 تومان

سه راهی تبدیل پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

495,370 تومان

سه راهی پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

476,240 تومان

زانو صفحه دار توپیچ پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

220,220 تومان

زانو چپقی پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

210,160 تومان

زانو دیواری پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

171,450 تومان

زانو 90 درجه پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

317,120 تومان

مهره ماسوره پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

101,690 تومان

حلقه برنجی چاکدار ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

6,010 تومان

صفحه نصب ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

4,010 تومان

جعبه کلکتور رگلاژی با ورق گالوانیزه
قیمت قبل از تخفیف

857,160 تومان

درپوش پایه بلند پلاستیکی
قیمت قبل از تخفیف

3,520 تومان

بست پلاستیکی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

980 تومان

درپوش هواگیری ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

68,530 تومان

درپوش ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

173,990 تومان

چپقی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

92,690 تومان

مغزی تبدیلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

89,910 تومان

سه راهی 90 خاردار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

174,240 تومان

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

355,010 تومان

سه راهی 90 صفحه دار روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

374,230 تومان

سه راهی دیواری توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

156,600 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

162,630 تومان

سه راهی صفحه دار روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

377,210 تومان

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

137,140 تومان

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

110,730 تومان

سه راهی مساوی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

114,360 تومان

سه راهی توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

151,400 تومان

زانو رو پیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

100,590 تومان

زانو تو پیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

105,000 تومان

زانو مساوی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

123,400 تومان

سه راهی تبدیل کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

173,900 تومان

رابط توپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

68,890 تومان

رابط روپیچ کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

63,790 تومان

رابط تبدیلی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

115,530 تومان

رابط مساوی کوپلی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

94,780 تومان

حلقه استیل ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

141,970 تومان

سه راه تو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,857,570 تومان

سه راه مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,106,150 تومان

زانو مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,484,810 تومان

رابط تو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,236,140 تومان

رابط رو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,246,650 تومان

رابط تبدیلی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

925,860 تومان

رابط مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,112,180 تومان

سه راه 90 دیواری پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

138,630 تومان

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

222,230 تومان

سه راهی دیواری تو پیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

218,380 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

208,670 تومان

زانو دیواری پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

284,380 تومان

زانو صفحه دار توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

164,610 تومان

زانو صفحه دار روپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

174,140 تومان

سه راهی توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

167,140 تومان

سه راهی تبدیل پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

155,330 تومان

سه راهی مساوی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

133,430 تومان

زانو روپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

105,610 تومان

زانو چپقی پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

131,830 تومان

زانو 90 پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

120,280 تومان

بوشن توپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

93,890 تومان

بوشن روپیچ پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

70,960 تومان

بوشن تبدیل پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

91,200 تومان

بوشن پرسی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

74,030 تومان

حلقه کلمپ ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

429,900 تومان

سه راهی توپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,968,970 تومان

سه راهی تبدیل کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,967,410 تومان

سه راهی مساوی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,022,700 تومان

زانو توپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,773,070 تومان

زانو مساوی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,773,070 تومان

رابط توپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,184,060 تومان

رابط روپیچ کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,012,120 تومان

رابط تبدیلی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,037,570 تومان

رابط مساوی کلمپی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

937,450 تومان

لوله سوپر ایزی PEX-AL-PERT کرم رنگ
قیمت قبل از تخفیف

19,970 تومان

لوله پنج لایه ایزی پایپ PE
قیمت قبل از تخفیف

16,410 تومان

محلول کاهنده نقطه انجماد نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

918,800 تومان

ترموستاتیک اتاقی مکانیکی 220v نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,934,940 تومان

والو ترموستاتیک رادیاتوری رفت نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

616,590 تومان

محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

547,020 تومان

محرک الکتریکی «شیر برقی» نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,157,020 تومان

شیر سوئیچی توپیچ کوپلی
قیمت قبل از تخفیف

791,450 تومان

شیر سوئیچی روپیچ توپیچ
قیمت قبل از تخفیف

700,200 تومان

شیر یک طرفه دوسر توپیچ برنزی
قیمت قبل از تخفیف

1,349,910 تومان

شیر یک طرفه روپیچ توپیچ برنزی
قیمت قبل از تخفیف

775,360 تومان

شیر شبکه روپیچ کوپلی
قیمت قبل از تخفیف

724,470 تومان

شیر شبکه دو سر روپیچ
قیمت قبل از تخفیف

426,580 تومان

شیر قطع و وصل دو سر کوپلی
قیمت قبل از تخفیف

1,025,670 تومان

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ
قیمت قبل از تخفیف

772,990 تومان

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز
قیمت قبل از تخفیف

2,746,360 تومان

مهره کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

36,890 تومان

حلقه کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

9,470 تومان

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

493,220 تومان

سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

298,760 تومان

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

175,820 تومان

سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

346,490 تومان

سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

250,230 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

313,620 تومان

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

248,140 تومان

سه راهی توپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

337,610 تومان

سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

241,910 تومان

سه راهی کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

271,110 تومان

زانو چپقی کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

191,400 تومان

زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

192,600 تومان

زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

235,210 تومان

بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

218,520 تومان

بوشن ساده کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

186,940 تومان

رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

112,850 تومان

رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

119,990 تومان

اورینگ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,320 تومان

حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

27,510 تومان

والو زانویی روپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

437,170 تومان

والو زانویی پشت لباسشویی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

163,950 تومان

والو دوسر توپیچ دسته گازی دبی بالا نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

215,990 تومان

والو دو سر کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

243,860 تومان

والو یک سر روپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

125,520 تومان

والو هواگیری اتوماتیک نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

402,760 تومان

والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

498,080 تومان

والو خروجی رادیاتوری نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

211,330 تومان

والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

250,720 تومان

والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

131,340 تومان

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

257,550 تومان

زانو چپقی پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

192,220 تومان

زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

159,780 تومان

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

144,380 تومان

رابط روپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

107,990 تومان

درپوش پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

78,680 تومان

سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

441,330 تومان

سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

324,950 تومان

زانو دیواری پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

131,910 تومان

سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

270,040 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

317,730 تومان

سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

317,730 تومان

زانو صفحه دار روپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

257,480 تومان

زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

231,810 تومان

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

268,480 تومان

سه راهی پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

207,490 تومان

زانو 90 پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

177,420 تومان

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

141,230 تومان

بوشن پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

121,710 تومان

بست کلکتور نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

3,730 تومان

پایه کلکتور نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

37,950 تومان

جعبه کلکتور همراه با پایه و بست(طرح جدید)
قیمت قبل از تخفیف

1,281,680 تومان

جعبه کلکتور مخصوص گرمایش از کف نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,145,930 تومان

جعبه کلکتور نیوپایپ همراه با پایه و بست
قیمت قبل از تخفیف

948,130 تومان

کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو کوپلی سایز"1×16 نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

5,509,380 تومان

کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشتی همراه با والو پرسی سایز"1×16 نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

16,217,770 تومان

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

221,700 تومان

درپوش فلزی تبدیلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

175,140 تومان

درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

122,720 تومان

درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

186,750 تومان

درپوش فلزی مخصوص کلکتور مدولار نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

113,460 تومان

کلکتور نیوپایپ "1/2×"1/2 1
قیمت قبل از تخفیف

2,444,460 تومان

درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,990 تومان

بست خاردار لوله نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

290 تومان

بست زوج لوله نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,450 تومان

بست لوله نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

790 تومان

تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

121,260 تومان

واسطه روپیچ توپیچ «آلن خور» نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

48,610 تومان

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

60,810 تومان

تبدیل روپیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

84,590 تومان

مغزی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

52,290 تومان

کلکتور بدون شیر ایزی پایپ خروجی
قیمت قبل از تخفیف

263,910 تومان

سه راهی تبدیل 90 درجه دیواری پرسی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

140,880 تومان

کلکتور نیوپایپ "¾ × "2
قیمت قبل از تخفیف

3,181,200 تومان

رابط توپیچ کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

204,110 تومان

والو دو سر توپیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

91,890 تومان

کلکتور نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,854,990 تومان

مغزی تبدیلی ایزی پایپ سایز
قیمت قبل از تخفیف

57,820 تومان

رابط روپیچ کوپلی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

115,810 تومان

فنر لوله خم کن داخل لوله MPJ
قیمت قبل از تخفیف

73,000 تومان

فنر لوله خم کن روی لوله MPJ
قیمت قبل از تخفیف

97,200 تومان

ابزار تنظیم «کالیبر» MPJ
قیمت قبل از تخفیف

468,000 تومان

قیچی لوله بر ویژه ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

935,340 تومان

قیچی لوله بر ساده ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

661,640 تومان

آچار کالیبر 3 پر ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

545,630 تومان

آچار پرس شارژی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

88,007,470 تومان

آچار پرس هیدرولیک ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

20,943,150 تومان

آچار پرس دستی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

12,718,400 تومان

برقو ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

369,990 تومان

شیر مساوی ایزی پایپ
قیمت قبل از تخفیف

179,910 تومان

جعبه ابزار کامل نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,358,050 تومان

دستگاه رول باز کن نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

3,606,570 تومان

دستگاه منگنه زن نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

3,593,810 تومان

قالب لوله خم کن نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

67,340 تومان

دستگاه لوله خم کن نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

3,458,120 تومان

فک و قالب نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,612,540 تومان

جعبه فک و قالب پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

11,151,470 تومان

فک پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

5,713,150 تومان

قالب پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

4,251,710 تومان

دستگاه پرس هیدرولیک اتصالات پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

52,472,880 تومان

باتری دستگاه پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

3,989,130 تومان

شارژر دستگاه پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,590,970 تومان

قیچی لوله بر نیوپایپ مدل M42
قیمت قبل از تخفیف

388,140 تومان

ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

810,500 تومان

فنر خم خارج لوله نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

138,280 تومان

شیر حیاطی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

233,980 تومان

پیچ هواگیری دستی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

29,840 تومان

صفحه نصب زیر پکیج نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

31,040 تومان

صفحه نصب قوس دار نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

18,200 تومان

صفحه نصب نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

10,380 تومان

چپقی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

109,610 تومان

راهنمای خرید لوله و اتصالات پنج لایه

در صنعت لوله کشی، تحولی بسیار عظیم رخ داده‌است، و مانند همه ی اتفاقات دیگر بسیار پیشرفته تر و بهتر شده‌است. لوله‌ها و اتصالات پنج لایه شامل این تغییرات هستند، برای نصب این لوله‌ها به راحتی می‌توانید اقدام کنید. این لوله‌های پنج لایه یا بهتر بگوئیم، لوله‌های ترکیبی از پنج لایه فلز تشکیل شده‌است و پلیمر هم در ساخت آنها نقش دارد. در واقع این لوله‌های پنج لایه با قرار گرفتن دو لایه پلی اتیلن با یک لایه میانی آلومینیوم و دو لایه چسب ساخته شده‌اند. این لوله‌ها خیلی راحت نصب می‌شوند و بدون اینکه شکسته شوند، خم می‌شوند و کار را بسیار راحت کرده‌اند. لایه‌های سطحی، لوله‌های پنج لایه از جنس پلی اتیلن هستند و جنس لایه میانی آنها، فلز آلومینیوم است. و در بین این لایه‌ها، لایه ای از جنس چسب وجود دارد.

مثالی برای شما بیاورم تا راحت تر متوجه مطالب شوید، چند روز پیش در خانه نشسته بودم و مشغول کارهای شخصی بودم که، ناگهان متوجه این موضوع شدم که، لوله‌های ساختمان به مشکل خورده‌است و بسیار ناراحت و ناامید از این موضوع که دردسر بزرگی برایم درست شده‌است و دیگر به کارهایم نخواهم رسید، و این موضوع که معلوم نخواهد شد چند روز دگیر این اتفاق خواهم ماند، بیشتر مرا ناراحت و اعصبانی می‌کرد. دیده بودم که سخت‌ترین و زمان بر‌ترین بخش تعمیرات ساختمان، همین تعویض لوله کشی می‌باشد. لوله‌ها و اتصالات انواع بسیار متفاوتی دارد که با توجه به نوع کیفیت آنها باید انتخاب کنیم،

و در این بین لوله‌های مدرن را به من پیشنهاد کردند که دارای طول عمر زیادتری بوده‌اند و تا مدت‌های زیاد خیال من بابت لوله‌ها آسوده خواهد بود. و چقدر، تاکید بر جنس آن داشتند. یادم هست که در گذشته از لوله‌های فلزی استفاده می‌کردند که بسیار سنگین بودند و نصب آنها بسیار زمان بر بوده‌است، و بعد لوله‌های پلاستیکی را جایگزین آنها کردند، که لوله‌های پلاستیکی هم توان نگه داری گرمای زیاد را نداشتند و زیاد مناسب نبودند؛ تا اینکه پژوهشگران لوله‌هایی را جایگزین آنها کردند، به نام لوله‌های مدرن، و دیگر خبری از این مشکلاتی که گفتم نبود. و من با گرفتن این لوله‌ها بسیار راحت، با کمترین زمان ممکن، مشکل لوله‌ها را حل کردم.

استفاده همزمان از فلز و پلیمر ایده ای که بسیار کارآمد بود و توانست پاسخگوی هر نوع مشکلی باشد، و جایگزین تمام مدل‌های قبل از خودش بود. این ایده فوق العاده، دنیای لوله‌ها را متحول کردند. همانطور که قبل هم اشاره کردم، یک لایه آلومینیوم با دو لایه از پلیمر پوشیده شده‌است و از چسب‌های مخصوص هم در این میان برای چسباندن لایه‌های مختلف استفاده شده‌است. و استحکام آنها به دلیل همین لایه‌های آلومینیومی به شدت بالا رفته‌است.

لازم است در این میان به شما بگوییم که برای متصل شدن لایه‌های آلومینیومی از جوشکاری اولتراسنیک استفاده می‌کنند. و چیزی که باعث کاهش وزن این لوله‌ها شده‌است، و همچنین نصب راحت آن، به دلیل وجود لایه‌های پلیمری می‌باشد.

ویژگی این لوله‌ها، به نحوی همان ویژگی لوله‌های فلزی و پلاستیکی با هم است.

کاربرد‌های لوله و اتصالات پنج لایه بسیار زیاد و متنوع می‌باشد، در سیستم‌های آب لوله کشی، سیستم‌های گرمایشی، لوله کشی رادیاتور و فن کویل‌ها هستند.

انواع لوله و اتصالات پنج لایه

لوله‌های پنج لایه ی مدرنی که به تازگی جایگزین، لوله‌های قبل از آن شدند، بر حسب نوع پلیمری که در آن‌ها به کار رفته‌است، به سه دسته تقسیم می‌شوند.

        لوله‌های PEX|AL|PEX

        لوله‌های PE_RT|AL|PE_RT

        لوله‌های PE|AL|PE

لوله‌های پنج لایه PEX|AL|PEX

این لوله‌های پنج لایه مشبکی در سیستم‌های رادیاتور، انتقال سیالات سرد، سرمایش و گرمایش، رادیاتور، فشار قوی و سیستم‌های گرمایش از کف بسیار کاربردی هستند. لایه داخلی و بیرونی لوله پنج لایه از جنس پلی اتیلن می‌باشد و لایه میانی از جنس آلومینیوم است.

این روش تولید لوله و اتصالات پنج لایه، به گونه ای طراحی شده‌اند که بر اساس همین، لوله‌ها را نامگذاری کرده‌اند، روشی که در آن، لایه ای آلومینیومی بر روی لایه ای پلی اتیلن مشبک پیچیده شده‌است. که در این صورت مشاهده خواهید کرد: لایه داخلی و بیرونی این لوله‌ها در برابر گرما مقاوم بوده و تاثیری روی آن‌ها نمی‌گذارد. و برای انتقال سیالات بسیار مهم بوده و رسوب گذاری در لوله، بع دلیل سطح صاف نیز، اتفاق نخواهد افتاد.  وسیستم به خوبی ایزوله می‌شود.

این لوله‌ها در دمای 90 درجه سانتی گراد و فشار 10 بار مقاومت بسیار مناسبی را از خود نشان می‌دهند. و پیوند‌های عرضی بسیار محکمی دارند و به دلیل خاصیت انعطاف پذیری بالای این لوله‌ها، برای نصب این‌ها نیازی به لحیم کاری ندارد و نصب آن بسیار آسان می‌باشد. از این لوله‌ها در آبگرمکن و شوفاژ بسیار استفاده می‌شود.

حالا می‌خواهم مزایای لوله و اتصالات پنج لایهPEX|AL|PEX را خیلی واضح تر برای شما بیان کنم:

ویژگی های لوله پنج لایه

1.       استفاده کمتر از اتصالات در لوله‌های پنج لایه: یکی دیگر از ویژگی‌های لوله‌های پنج لایه، معمولا اتصالاتی که در لوله کشی استفاده می‌شود، بسیار ضعیف می‌باشد، و با وجود هزینه‌های بالا، آب بندی مناسبی ندارد و باعث افت فشار سیستم هم می‌شود

2.       انعطاف پذیری لوله و اتصالات پنج لایه: گفته شد که در این لوله‌ها، پلی اتیلن به کار رفته‌است، پس با انعطاف پذیری زیادی که دارند و قابلیت خم شدن آن‌ها دیگر نیازی به اتصالات زانویی نیست و اینکه بسیار برای لوله کشی مناسب هستند. و اگر لازم دانستید که تغییر جهتی 90 درجه ای را داشته باشید، پس باید از زانویی 90 درجه استفاده کنیم.

3.       قابلیت استفاده فشار بیشتر در تجهیزات متصل به لوله‌های پنج لایه: چون در لوله کشی با لوله‌های پنج لایه، تغییر جهت‌های تند کمتری وجود دارند، می‌توان فشار آب کمتری را در حمام یا... استفاده کرد.

4.       خورده نشدن در رطوبت: لوله و اتصالات پنج لایه، بر خلاف لوله‌های فلزی در برابر رطوبت هوا، خورده نمی‌شوند.

5.       لوله و اتصالات پنج لایه به راحتی نصب می‌شوند: نصب این لوله‌ها بسیار به انرژی کمی نیاز دارد، یعنی با وجود این لوله‌ها اصلا دیگر نیازی به چسب کاری و جوشکاری نمی‌باشد. و با آچارهای ساده ای قابل تنظیم اند.

6.       زیبایی در نصب لوله و اتصالات پنج لایه: از لوله‌های پنج لایه می‌توان در دو حالت توکار و روکار استفاده کرد، و این هم به دلیل زیبایی اش می‌باشد.

7.       عدم خطر آتش سوزی در نصب لوله و اتصالات پنج لایه: برای نصب اینگونه لوله‌ها، هیچوقت از وسایل آتش زا و شعله دار استفاده نمی‌شود، پس خطر آتش سوزی به شدت کاهش می‌یابد.

8.       قابلیت اتصال لوله‌های پنج لایه به لوله‌های دیگر: به راحتی این امکان را به شما می‌دهد که به لوله‌های دیگر نصب شوند، مخصوصا به لوله‌های فلزی.

9.       عمر زیادی که لوله‌ها می‌کنند: طول عمر این لوله‌ها به  50سال می‌رسد. و این یکی از بهترین ویژگی‌های خرید لوله و اتصالات پنج لایه است.

10.     لوله‌های پنج لایه برای انتقالات سیالات سرد و گرم استفاده می‌شود: ویژگی‌هایی که لوله پنج لایه مشبک دارند، باعث شده‌است که بسیار برای سیالات سرد و گرم استفاده شود.

11.     قابلیت استفاده از عایق در لوله‌های پنج لایه: برای جلوگیری از یخ زدگی، می‌توان از فوم هم به عنوان عایق استفاده کرد.

12.     شکسته نشدن به دلیل یخ زدگی آب: با انجماد آب درون لوله‌ها، معمولا لوله‌ها می‌ترکند، اما لوله‌های پنج لایه، این خاصیت را دارند که سالم بمانند.

 معایب لوله و اتصالات پنج لایه 

1.       این لوله‌ها اصلا توانایی و ماندگاری در برابر نور خورشید را ندارند، و به هیچ عنوان نباید در برابر نور خورشید از آن‌ها استفاده کرد.

2.       در سیستم لوله کشی شکستگی‌هایی به وجود می‌آید که می‌تواند در اثر به کار بردن اتصالات برنجی در کنار آن‌ها باشد.

3.       همه ی عایق‌های چسبی مناسب این لوله‌ها نیستند، مثلا بسیاری از عایق‌های چسبی باعث می‌شود بسیار زودتر از بین بروند، برای رفع این مشکل می‌توان بسیار راحت از عایق فوم استفاده کرد.

لوله‌های پنج لایهPERT|AL|PERT

این لوله‌های پلی اتیلن پنج لایه، با ساختاری مولکولی برای ارتقاء عملکردشون در شرایط دمای بالا می‌باشد. با توجه به ساختار پلیمری این لوله‌ها، باعث شده‌است که فشار و مقاومت لوله‌ها بسیار بالا برود. این لوله‌ها هم از یک لایه میانی آلومینیوم و دو لایه سطحی، پلی اتیلن که با چسب به لایه آلومینیوم چسبیده‌است، درست شده‌اند. جالب است بدانید که این لوله‌ها از قابلیت، بازیافتی هم برخوردار است. برای لوله کشی آب گرم ساختمان، بهترین گزینه ای که می‌توانید استفاده کنید، همین لوله‌های PERT می‌باشد.

مزیت لوله پنج لایه

        مقاومت در برابر رسوب و خوردگی

        قابلیت حمل آسان و وزن بسیار سبک

        زیبایی و صافی سطح بیرونی

        برای انتقال آب آشامیدنی

        قابلیت نصب سریع و انعطاف بالا

        نسبت به سایر لوله‌های پنج لایه، بسیار نرم تر می‌باشد

        از مواد سازگار با محیط زیست، در تولید آن استفاده می‌شود

        در برابر انقباض ناشی از دمای کم، بسیار مقاوم است

        در برابر نویز‌های سیستم، بسیار مقاوم است

        در هنگام اتصال، از آتش استفاده نمی‌شود

و کاربرد لوله‌ها: در سیستم گرمایشی تابشی و سرمایش، خطوط انتقال آب سرد و گرم، سیستم‌های هیدرونیک و توزیعی رادیاتورها، فن کویل و...

بیشترین دمایی که این لوله‌ها می‌توانند تحمل کنند، 70 درجه سانتی گراد و فشار 10 بار را تحمل می‌کند.

لوله‌های پنج لایه PE|AL|PE

لوله و اتصالات پنج لایه PE|AL|PE معمولا، برای آب‌های سرد مصرف می‌شوند، و در دمایی کمتر از 50 درجه سانتی گراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انعطاف بالای لوله‌های پنج لایه و مقاوت آن‌ها در برابر خوردگی، از ویژگی‌هایش به حساب می‌آید. لایه داخلی و خارجی، این لوله‌ها از پلی اتیلن سنگین با چگالی بسیار بالا، با چسب به لایه آلومینیومی وسط متصل شده‌است. بهتر است بگوییم: از این لوله‌های PE|AL|PE برای انتقال دادن، آب گرم و همینطور، گرمایش از کف استفاده می‌شود.

لوله و اتصالات پنج لایه، چند نوع هستند؟

اتصالات در لوله‌های پنج لایه، به اتصالات کوپلی و اتصالات پرسی تقسیم می‌شوند. اگر بخواهیم این دو را با هم مقایسه کنیم، باید گفته شود که، اتصالات پرسی، از لحاظ قیمت بسیار با صرفه تر و ارزان تر از اتصالات کوپلی است، اما مشکلی که هست، این است که، برای نصب پرسی، نیاز به ابزار مخصوصی است، این در صورتی است که برای نصب کوپلی، از بازار‌های ساده و معمولی می‌توان استفاده کرد.

حالا می‌خواهیم بدانیم این لایه‌های آلومینیومی، که در این لوله‌ها قرار داشت، چه مزیت‌هایی به همراه دارد؟

        این لایه به کار رفته در لوله بسیار نازک بوده، و خاصیتی صلب گونه به لوله می‌دهد. و اینکه این لوله پس از خم کاری، به حالت اولیه بر نمی‌گردد در حالی که، لوله پلی اتیلن ساده بلافاصله بعد از  خم کاری، به حالت اولیه بر می‌گردد.

        شکم دادن و خم شدگی، به هیچ عنوان برنمیگردد، آن هم به دلیل ضریب انبساط گرمایی کم آلومینیوم

        لایه آلومینیوم؛ باعث افزایش مقاومت لوله و در برابر دما و فشار‌های بالا می‌باشد.

        این لایه آلومینیوم، باعث شده‌است که لوله به راحتی خم شود،

        لایه آلومینیوم از نفوذ کردن، اکسیژن به داخل لوله، مانع می‌شود و قطعات آن اکسیده نمی‌شوند

        و اما لوله PEX|AL|PEX به اندازه 6 برابر قطر خودش خم می‌شود، پس از اتصالات استفاده کمتری می‌شود.

قیمت‌های این لوله و اتصالات پنج لایه، بسیار متفاوت هستند، هرکدام در انواع‌های مختلف، از قیمت پایین، موجود می‌باشد تا قیمت‌های بالا.

لوله و اتصالات پنج لایه چیست؟

لوله های قدیمی فلزی و پلیمری در کنار مزایای که داشتند، معایب بسیار زیادی را هم به همراه خود ایجاد می کردند. به همین منظور، مهندسین به فکر ساخت نوع جدید از لوله و اتصالات افتادند، تا اینکه به این نتیجه رسیدند که از فلز و پلیمر به صورت همزمان استفاده کنند. همین جا بود که لوله و اتصالات پنج لایه به وجود آمدند. این لوله ها از یک لایه آلومینیوم و دو لایه پلیمر ساخته شده اند که به وسیله چسب های مخصوص به یکدیگر چسبیده اند.

برای بالا بردن مقاومت این اتصالات از یک لایه آلومینیوم در ساخت آن ها نیز استفاده می کنند. اگر برای تهیه و خرید لوله و اتصالات پنج لایه به بازار مراجعه کنید، مطمئنا با نام برندهای مختلف تولید کننده این اتصالات لوله کشی آشنا می شوند. ایزی پایپ، نیوپایپ و سوپر پایت، برندهای مطرحی هستند که در زمینه تولید لوله و اتصالات پنج لایه فعالیت می کنند.

کاربرد لوله های پنج لایه

اگر شما هم به دنبال خرید بهترین لوله و اتصالات برای ساختمانتان هستید، ما به شما لوله و اتصالات پنج لایه را معرفی می کنیم. قیمت اتصالات پنج لایه در مقایسه با کاربرد و ویژگی های آن مناسب است. از جمله مهمترین کاربردهای این اتصالات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استفاده در لوله های آب گرم و سرد

لوله کشی شوفاژ و رادیاتورها

سیستم های گرمایشی کف

استفاده در صنایع گوناگون مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دارای مصارف پزشکی

انواع سایز لوله پنج لایه

سایز لوله های 5 لایه بسیار مهم است چون اگر این این سایزبندی درست نباشد باعث اشتباه در سیستم لوله کشی می شود. لوله های پنج لایه از 4 سایز مختلف تولید می‌شوند. 

خرید اینترنتی لوله پنج لایه

برای خرید اینترنتی لوله 5 لایه می توانید از وبسایت دکتر تامین اقدام کنید، با پشتیبانان ما صحبت کنید و سایز مورد نظر رو با کیفیت عالی خریداری کنید.


لیست استعلام قیمت

جمع کل
0 تومان
phone استعلام قیمت

استعلام قیمت لیست اقلام شما با بیشترین درصد تخفیف

کافیست لیست اقلام خود را برای ما ارسال کنید یا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مشاوره و سفارش تلفنی

برای مشاوره استعلام قیمت یا اطلاع از تخفیف های ویژه با ما در تماس باشید.

ارسال لیست اقلام

برای استعلام قیمت و اطلاع از درصد تخفیف محصولات عکس لیست اقلام خود را برای ما ارسال کنید.