آخرین لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

فیلترها

نوع محصول

لوله پنج لایه نیوپایپ PERT-AL-PERT
قیمت قبل از تخفیف

23,210 تومان

لوله پنج لایه نیوپایپ PEX
قیمت قبل از تخفیف

24,871 تومان

نیوکلکتور رفت و برگشتی همراه با شیر تنظیم دبی رزوه‌ای سایز"1×16 نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,922,426 تومان

نیوکلکتور رفت و برگشتی همراه با شیر تنظیم دبی کوپلی سایز"1×16 نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

617,331 تومان

مهره ماسوره پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

102,146 تومان

محلول کاهنده نقطه انجماد نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

800,822 تومان

والو ترموستاتیک رادیاتوری رفت نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

574,288 تومان

محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

509,454 تومان

محرک الکتریکی «شیر برقی» نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,004,915 تومان

شیر سوئیچی توپیچ کوپلی
قیمت قبل از تخفیف

907,951 تومان

شیر سوئیچی روپیچ توپیچ
قیمت قبل از تخفیف

803,264 تومان

شیر یک طرفه دوسر توپیچ برنزی
قیمت قبل از تخفیف

1,284,800 تومان

شیر یک طرفه روپیچ توپیچ برنزی
قیمت قبل از تخفیف

737,990 تومان

شیر شبکه روپیچ کوپلی
قیمت قبل از تخفیف

831,105 تومان

شیر شبکه دو سر روپیچ
قیمت قبل از تخفیف

489,379 تومان

شیر قطع و وصل دو سر کوپلی
قیمت قبل از تخفیف

1,176,648 تومان

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ
قیمت قبل از تخفیف

886,776 تومان

شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز
قیمت قبل از تخفیف

2,612,720 تومان

مهره کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

45,023 تومان

حلقه کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

11,187 تومان

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

495,440 تومان

سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

300,102 تومان

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

166,001 تومان

سه راهی 90درجه دیواری تبدیلی کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

348,051 تومان

سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

264,044 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

315,029 تومان

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

249,194 تومان

سه راهی توپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

339,130 تومان

سه راهی تبدیل کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

243,001 تومان

سه راهی کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

272,327 تومان

زانو چپقی کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

192,258 تومان

زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

193,468 تومان

زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

236,269 تومان

بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

219,505 تومان

بوشن ساده کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

187,781 تومان

رابط رو پیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

119,086 تومان

رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

126,621 تومان

اورینگ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,573 تومان

حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

33,825 تومان

والو زانویی روپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

501,523 تومان

والو زانویی پشت لباسشویی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

188,089 تومان

والو دوسر توپیچ دسته گازی دبی بالا نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

247,786 تومان

والو کنار گذر نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,963,599 تومان

والو دو سر کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

279,752 تومان

والو یک سر روپیچ کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

144,573 تومان

والو هواگیری اتوماتیک نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

462,044 تومان

والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

571,395 تومان

والو خروجی رادیاتوری نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

242,429 تومان

والو ورودی رادیاتوری نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

287,628 تومان

والو کلکتوری کوپلی با دسته پروانه ای نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

151,272 تومان

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

258,709 تومان

زانو چپقی پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

193,083 تومان

زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

160,501 تومان

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

145,035 تومان

رابط روپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

108,482 تومان

درپوش پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

79,035 تومان

سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

443,311 تومان

سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

326,414 تومان

زانو دیواری پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

124,542 تومان

سه راهی 90درجه دیواری پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

271,260 تومان

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

319,154 تومان

سه راهی 90درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

319,154 تومان

زانو صفحه دار روپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

258,632 تومان

زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

232,848 تومان

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

269,687 تومان

سه راهی پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

184,683 تومان

زانو 90 پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

178,211 تومان

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

141,856 تومان

بوشن پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

122,254 تومان

بست کلکتور نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

3,839 تومان

پایه کلکتور نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

62,238 تومان

جعبه کلکتور همراه با پایه و بست(طرح جدید)
قیمت قبل از تخفیف

1,332,298 تومان

جعبه کلکتور مخصوص گرمایش از کف نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,135,376 تومان

جعبه کلکتور نیوپایپ همراه با پایه و بست
قیمت قبل از تخفیف

932,063 تومان

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

222,695 تومان

درپوش فلزی تبدیلی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

175,934 تومان

درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

123,277 تومان

درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

187,594 تومان

درپوش فلزی کلکتور نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

88,407 تومان

کلکتور نیوپایپ "1/2×"1/2 1
قیمت قبل از تخفیف

2,362,756 تومان

درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,024 تومان

بست خاردار لوله نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

264 تومان

بست زوج لوله نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,353 تومان

بست لوله نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

737 تومان

تبدیل روپیچ تو پیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

121,814 تومان

واسطه روپیچ توپیچ «آلن خور» نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

48,829 تومان

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

61,083 تومان

تبدیل روپیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

84,975 تومان

مغزی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

52,525 تومان

والو دو سر توپیچ نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

91,890 تومان

کلکتور نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,854,990 تومان

کلکتور نیوپایپ "¾ × "2
قیمت قبل از تخفیف

3,181,200 تومان

جعبه ابزار کامل نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

2,950,651 تومان

دستگاه رول باز کن نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

4,512,937 تومان

دستگاه منگنه زن نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

4,824,028 تومان

قالب لوله خم کن نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

84,260 تومان

دستگاه لوله خم کن نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

4,327,180 تومان

فک و قالب نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

3,506,844 تومان

جعبه فک و قالب پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

14,968,778 تومان

فک پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

7,668,837 تومان

قالب پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

5,707,130 تومان

دستگاه پرس هیدرولیک اتصالات پرسی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

70,435,090 تومان

باتری دستگاه پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

4,991,635 تومان

شارژر دستگاه پرس نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,990,802 تومان

قیچی لوله بر نیوپایپ مدل M42
قیمت قبل از تخفیف

485,683 تومان

ابزار تنظیم «کالیبر» نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

1,014,189 تومان

فنر خم خارج لوله نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

173,030 تومان

شیر حیاطی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

268,422 تومان

پیچ هواگیری دستی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

29,975 تومان

صفحه نصب زیر پکیج نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

32,010 تومان

صفحه نصب قوس دار نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

18,766 تومان

صفحه نصب نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

10,703 تومان

چپقی نیوپایپ
قیمت قبل از تخفیف

110,110 تومان

راهنمای خرید لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

برای اقدام به خرید، صرفاً اطلاع از قیمت نیوپایپ کافی نیست؛ این برند و محصولات آن را باید کامل و دقیق شناخت. همه برند نیوپایپ را به‌واسطه لوله‌های پنج‌لایه‌اش می‌شناسند. اما محصولات این برند تنها محدود به همین یک مورد نیست. برند لوله و اتصالات نیوپایپ گیتی پسند محصولات متنوعی دارد که در این مطلب، بیشتر با آن‌ها آشنا خواهیم شد.

نگاهی کوتاه به تاریخچه برند نیوپایپ

برند نیوپایپ با نام تجاری گروه گیتی پسند، کار خود را از سال 1378 در استان اصفهان آغاز کرده است. نیوپایپ از پرسابقه‌ترین‌ها در بازار لوله و اتصالات ایران است. لوله پنج لایه نیوپایپ گیتی پسند را می‌توان از جمله اولین محصولات این برند به شمار آورد. نیوپایپ در سال‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین برندهای ایرانی در بین سازندگان تبدیل شده است. کیفیت بالای محصولات، طول عمر و استحکام بسیار بالا، تنوع محصول و همین‌طور قیمت مناسب، از جمله مزایای مهم این برند به شمار می‌رود. با نگاهی به لیست قیمت لوله نیوپایپ گیتی پسند، خود به این ادعای ما پی خواهید برد.

آشنایی با کاربرد و انواع محصولات برند نیوپایپ گیتی پسند اصفهان

زمانی که بحث خرید و همچنین لیست قیمت لوله پنج لایه نیوپایپ همراه با اتصالات آن در میان باشد، بی‌شک این سؤال نیز پیش می‌آید که کاربرد محصولات این برند چیست؟ از لوله و اتصالات نیوپایپ گیتی پسند برای چه موارد می‌توان استفاده کرد. به باور متخصصان، از محصولات این برند می‌توانید برای کاربری‌های زیر استفاده کرد:

- لوله‌کشی داخلی ساختمان‌های مسکونی برای انتقال آب سرد و گرم

- اتصال لوله‌های مختلف در لوله‌کشی خطوط انتقال آب

- صنایع پزشکی و بهداشتی، بیمارستان‌ها و مراکز مربوطه

- صنایع ماشین‌سازی و کشتی‌سازی

- صنایع غذایی و تولید‌ها

- صنایع شیمیایی، داروسازی

- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

-   برای ساخت سیستم‌های حرارتی و برودتی

-    برای اجرای سیستم‌های سرمایش و گرمایش از کف و غیره.

همان‌طور که گفتیم، لیست لوله و اتصالات نیوپایپ، یک لیست بسیار طولانی خواهد بود؛ زیراکه تنوع محصولات این برند بسیار زیاد است. محصولات این برند را می‌توانیم در سه بخش لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات قرار دهیم. در ادامه لیست لوله‌ها، اتصالات و و همچنین انواع شیرآلات نیوپایپ را همراه با توضیحات مختصر، مشاهده خواهید کرد.

- انواع لوله نیوپایپ

- انواع اتصالات نیوپایپ.

- انواع شیرآلات نیوپایپ

الف-  معرفی انواع لوله نیوپایپ

معروف ترین لوله نیوپایپ لوله پنج لایه است. لوله نیوپایپ با ساختار پنج لایه از ترکیب فلز و پلیمر تشکیل شده است که با توجه به مقاومت و دوام بالا در برابر پوسیدگی و خوردگی مزیت های زیادی نسبت به لوله های قدیمی دارد و عملا جایگزین این لوله ها شده است.  لوله پنج لایه نیوپایپ برای مصارف ساختمانی و بهداشتی کاربرد دارد. در ادامه به مهمترین مزایا استفاده از لوله‌های نیوپایت اشاره شده است. قبل از خرید لوله نیوپایپ، با مزیت های لوله نیوپایپ بیشتر آشنا شوید: 

- مقاومت در برابر سرما و گرمای زیاد

- مقاومت در برابر مواد شیمیایی

- انعطاف‌پذیری بالای لوله‌ها

- مقاومت در برابر ایجاد رسوب

- مقاومت در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی

- مقاومت در برابر فشار بالا

- استحکام و طول عمر بسیار زیاد تا 50 سال

- عایق در برابر ایجاد صدا

- نصب آسان و کم‌هزینه‌تر

- مقاومت در برابر تابش نور خورشید

لوله های 5 لایه و محصولات لوله برند نیوپایپ گیتی پسند تا دمای 90 درجه را تحمل میکنند. در ساخت این لوله ها از جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده شده است. جنس لوله های نیوپایپ به گونه ای است که بر خلاف لوله های فلزی قدیمی رسوب پذیری ندارد؛ بنابراین عمر مفید لوله افزایش پیدا میکند و از این جهت میتوان گفت که لوله‌های نیوپایپ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر از لوله های فلزی محسوب میشوند. همان‌طور که از نام این لوله نیز به‌خوبی پیداست، این لوله‌ها از پنج‌لایه تشکیل شده‌اند. اما شاید برای شما هم جالب باشد تا بدانید 5 لایه لوله نیوپایپ از چه موادی تشکیل شده است؟ 

- لایه اول؛ یعنی بیرونی‌ترین لایه از جنس پلی‌اتیلن است. 

- لایه دوم؛ لایه دوم از جنس چسب است. 

- لایه سوم؛ یلایه سوم یک لوله فلزی از جنس آلومینیوم است.

- لایه چهارم؛ این لایه مشابه لایه دوم از جنس چسب است. 

- لایه پنجم؛ لایه آخر نیز باز از جنس پلی‌اتیلن است.

 

وجود آلومینیوم در لایه سوم (با جوش آلتراسونیک) باعث افزایش مقاومت لوله در برابر فشار و کاهش نفوذ پذیری اکسیژن و انبساط طولی به حداقل ممکن میشود. ساختار فیزیکی لوله پنج لایه نیوپایپ باعث شده است که کیفیت و همین‌طور قیمت محصولات نیوپایپ، به‌خصوص لوله 5 لایه آن، در مقایسه با محصولات مشابه، اندکی بیشتر باشد. با مشاهده لیست قیمت لوله پنج لایه نیوپایپ، خواهید دید که این لوله‌ها در ابعاد و اندازه‌های متنوعی در بازار موجود هستند. از رایج‌ترین سایزهای لوله نیوپایپ می‌توان به 16، 20، 25، 32، 40، 50 و 63 اشاره کرد. در وب‌سایت دکتر تامین، می‌توانید قیمت لوله نیوپایپ 16 را مشاهده فرمایید. به‌علاوه می‌توانید از قیمت لوله نیوپایپ 20 و همین‌طور قیمت لوله نیوپایپ 25 نیز اطلاع حاصل فرمایید.

ب- معرفی انواع اتصالات نیوپایپباید بدانید که لیست اتصالات نیوپایپ، بسیار گسترده‌تر از محصولات لوله آن است. گفتنی است که برای اطلاع از قیمت روز اتصالات نیوپایپ، سایت دکتر تامین یک مرجع دقیق برای شما خواهد بود. به‌طورکلی، اتصالات نیوپایپ را از نظر جنس و متریال ساخت، به دو دسته برنجی و نیکلی تقسیم‌بندی کرد. روکش نیکل به جهت جلوگیری از فرسودگی، خوردگی و رسوب پذیری اتصالات کاربرد دارد. دسته‌بندی دیگری نیز وجود دارد که بر اساس نحوه اتصال آن به لوله است که به سه نوع تقسیم‌بندی می‌شود:

اتصالات پرسی

 در آن از یک حلقه استیل و دستگاه پرس مخصوص برای اتصال استفاده می‌شود. اتصالات پرسی نیوپایپ به صورت مستقل یا رزوه ای نصب می شود. اتصالات رزوه ای در خطوط نیوپایپ به آسانی و با استفاده از اورینگ ها و مهره و ماسوره کاملا آب بندی می شود. سرعت انجام کار با این روش، بسیار بیشتر است. لیست اتصالات نیوپایپ پرسی و همچنین قیمت فک دستگاه پرس نیوپایپ در سایت دکتر تامین موجود است.

اتصالات کوپلی

نوع دیگری از اتصالات لوله‌های پنج لایه است که توسط حلقه‌های برنجی مخصوص، واشر و اورینگ انجام می‌شود. این روش هرچند ممکن است زمان‌برتر باشد، اما مقاومت آن در برابر نشتی بسیار بیشتر است. قیمت اتصالات کوپلی نیوپایپ را هم می‌توانید در سایت دکتر تامین مشاهده فرمایید. قبل از آنکه صرفاً از لیست قیمت اتصالات نیوپایپ در سایت دکتر تامین اطلاع حاصل کنید، بد نیست که نگاهی به انواع این اتصالات نیز داشته باشید. اتصالات تولیدشده توسط برند نیوپایپ را می‌توان در دسته‌بندی‌های زیر قرار داد:

1- زانویی نیوپایپ

اولین عضو حاضر در فهرست اتصالات نیوپایپ، زانویی است. زمانی که بخواهیم در لوله‌کشی تغییر جهت ایجاد کنیم، به سراغ زانویی می‌رویم. زانویی در انواع پرسی و کوپلی موجود است و انواع مختلفی نیز دارد:

- زانو دیواری نیوپایپ: همان‌طور که از نامش پیداست برای ایجاد زانو و همچنین اتصال به دیوار طراحی و ساخته شده است. می‌تواند در زاویه‌های متنوعی موجود باشد.

- زانویی 45 درجه: برای تغییر مسیر با زاویه 45 درجه مورداستفاده قرار می‌گیرد، همچنین میزان ایجاد فشار در آن کمتر است.

- زانویی 90 درجه: با نام زانویی عمودی هم شناخته می‌شود. این مدل خود دارای دو نوع شعاع کوتاه و شعاع بلند است.

- زانویی 180 درجه: از این مورد برای ایجاد جریان‌های بازگشتی استفاده می‌شود. خود در انواع شعاع کوتاه و شعاع بلند موجود هستند. برای دریچه تانک، مبدل‌های حرارتی و غیره مورداستفاده قرار می‌گیرند.

2- سه راهی نیوپایپ

از پرکاربردترین اتصالات نیوپایپ می‌توان به همین سه‌راهی‌ها اشاره کرد. از این قطعه برای ایجاد انشعاب استفاده می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، از آن برای انتقال آب به فضاهای دیگر استفاده می‌شود. شما می‌توانید لیست قیمت سه راهی نیوپایپ را در سایت دکتر تامین مشاهده کنید. انواع سه‌راهی به شرح زیر هستند:

- سه‌راهی تبدیل: برای ایجاد انشعابات در لوله‌های با قطرهای غیریکسان استفاده می‌شود.

- سه‌راهی معادل: نام دیگرش سه‌راهی قائم است، از آن برای انشعاب به لوله‌های هم‌قطر با زاویه 90 درجه استفاده می‌شود.

- سه‌راهی 45 درجه: می‌توان آن را شبیه به نوع قبلی دانست، با این تفاوت که برای اتصال لوله‌هایی از آن استفاده می‌شود که با زاویه 45 درجه در کنار هم قرار گرفته‌اند.

3- چهار راهی نیوپایپ

اتصال صلیبی یا همان چهارراهی، از دیگر انواع اتصالات موجود در لیست اتصالات نیوپایپ است. از این قطعه نیز برای ایجاد انشعاب در سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شود. زمانی که لازم باشد چهار لوله در چهار جهت متفاوت کنار هم قرار بگیرند، متخصصان به سراغ این قطعه می‌روند.

4- بوشن نیوپایپ

برای اتصال دو شاخه لوله در لوله‌کشی ساختمان، از بوشن استفاده می‌شود. بوشن یک قطعه استوانه‌ای شکل است. به‌طورکلی بوشن در دو نوع فلزی و پلاستیکی تولید می‌شود. انواع بوشن نیوپایپ را می‌توان در چهار دسته‌بندی قرار داد:

- بوشن ساده: ساده‌ترین نوع بوشن است و برای اتصال دو لوله هم‌شکل و هم‌اندازه از آن‌ها استفاده می‌شود.

- بوشن تبدیل: برای اتصال دو لوله غیر هم‌شکل از بوشن تبدیل استفاده می‌شود. قطر سر و ته بوشن تبدیل متفاوت از یکدیگر است.

- بوشن رو پیچ و تو پیچ: برای اتصال دو لوله متفاوت استفاده می‌شود، یک سمت این بوشن داخل لوله و سمت دیگر آن داخل لوله قرار خواهد گرفت.

- بوشن پرسی: برای اتصال دو لوله غیر هم‌قطر پنج لایه از بوشن‌های پرسی استفاده می‌شود. این مدل خود دارای انواع ساده، روپیچ و توپیچ و تبدیل است.

5- کلکتور نیوپایپ

کلکتورهای نیوپایپ نوعی از شیرهای مخصوص هستند و استفاده از آن‌ها در تأسیسات ساختمان بسیار رایج است. با استفاده از این شیرها می‌توان آب سرد و آب گرم را به طور یکنواخت در کل ساختمان تقسیم کرد. این شیرها کاربر را قادر می‌سازد که از ورود آب به لوله‌کشی هر بخش از خانه را کنترل کند. جعبه کلکتور نیوپایپ و همچنین کلکتور ترموستاتیک نیوپایپ در سایت دکتر تامین به‌عنوان نمایندگی اصلی نیوپایپ موجود است. ناگفته نماند که جدیدترین قیمت شیر کلکتور نیوپایپ نیز در سایت ما موجود است.

6- درپوش‌های نیوپایپ

برای انسداد لوله‌ها، معمولاً از درپوش استفاده می‌شود. نام دیگر درپوش، پلاگ است. از درپوش‌های این برند می‌توان برای مسدودکردن لوله‌ها در لوله‌کشی خانگی، صنعتی و تجاری استفاده کرد. از جمله انواع درپوش‌های نیوپایپ می‌توان به انواع مربعی، دایره‌ای، مستطیلی، شش ضلعی، U شکل  و  I شکل اشاره کرد. 

7- دیگر اتصالات نیوپایپ

اتصالات نیوپایپ تنها به موارد مذکور محدود نمی‌شود و انواع دیگری نیز دارد. این اتصالات کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما اگر قصد خرید آن‌ها را داشته باشید، می‌توانید از دکتر تامین به‌عنوان نمایندگی لوله نیوپایپ برای این کار اقدام کنید. از جمله دیگر انواع اتصالات نیوپایپ می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

- مهره ماسوره نیوپایپ

- مهره ماسوره کوپلی نیوپایپ

- رول باز کن نیوپایپ

- مغزی نیوپایپ

- رابط پرسی نیوپایپ

- قیچی لوله بر

- جعبه ابزار و غیره.

ج- معرفی انواع شیرآلات نیوپایپ

علاوه بر اتصالات نیوپایپ، بد نیست که با شیرآلات صنعتی این برند نیز آشنا شویم. از جمله پرفروش‌ترین شیرآلات صنعتی برند نیوپایپ می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

- شیر دروازه‌اي

- شیر سماوری

- شیر توپی

- شیر بشقابی یا کروی

- شیر یک‌طرفه

- شیر پروانه‌ای

- شیر دیافراگمی

لیست قیمت نیوپایپ 1403

از مسائلی که در زمان خرید باید  توجه ویژه‌ای به آن داشته باشید، قیمت محصولات نیوپایپ است. قیمت محصولات این برند، درست مثل هر محصول دیگری، ممکن است دائماً در حال تغییر باشد. برای اطلاع از لیست قیمت نیوپایپ 1402 بدون شک به یک مرجع معتبر و مطمئن نیاز است.

نوسانات قیمتی در بازار لوله و اتصالات بسیار زیاد است و به همین دلیل نمی‌توان لیست قیمت لوله نیوپایپ و اتصالات آن را به‌صورت دقیق اعلام کرد. پیشنهاد ما آن است که برای مشاهده قیمت روز نیوپایپ، به وب‌سایت دکتر تامین مراجعه کنید یا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

دکتر تامین، مرجع فروش لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

اگر به دنبال نمایندگی و دفتر پخش محصولات نیوپایپ هستید، دکتر تامین می‌تواند نقش نمایندگی لوله پنج لایه نیوپایپ را برای شما ایفا کند. شما می‌توانید لیست محصولات نیوپایپ را در وب‌سایت ما مشاهده فرمایید و به‌عنوان پخش اصلی لوله 5 لایه نیوپایپ، محصولات موردنیاز خود را از ما خریداری نمایید. به‌علاوه برای برای دریافت لیست قیمت نیوپایپ و اطلاع از آخرین قیمت ها  و تخفیف ها به وب‌سایت دکتر تامین مراجعه فرمایید. برای دریافت مشاوره می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. علاوه بر این شما می‌توانید لوله و اتصالات تک لایه آذین را از ریق دکتر تامین سفارش دهید. همچنین به کمک دکمه «لیست قیمت» می‌توانید لیست قیمت به روز محصولات ساختمانی را دانلود کنید.


لیست استعلام قیمت

جمع کل
0 تومان
phone استعلام قیمت

استعلام قیمت لیست اقلام شما با بیشترین درصد تخفیف

کافیست لیست اقلام خود را برای ما ارسال کنید یا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مشاوره و سفارش تلفنی

برای مشاوره استعلام قیمت یا اطلاع از تخفیف های ویژه با ما در تماس باشید.

ارسال لیست اقلام

برای استعلام قیمت و اطلاع از درصد تخفیف محصولات عکس لیست اقلام خود را برای ما ارسال کنید.