لوله و اتصالات فاضلابی

دسته‌بندی‌ها

فیلترها

نوع محصول

سیفون پایه دار فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

78,690 تومان

لوله ناودانی (R) برند MPJ
قیمت قبل از تخفیف

260,650 تومان

لوله فاضلابی UPVC زیر یا روی کار (BD) برند MPJ
قیمت قبل از تخفیف

616,090 تومان

لوله فاضلابی UPVC روی کار (B) برند MPJ
قیمت قبل از تخفیف

426,530 تومان

لوله فاضلابی چسبی یکسر کوپله 6 متری پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

368,200 تومان

زانو 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

15,381 تومان

زانو 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

6,452 تومان

لوله ناودانی UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

192,008 تومان

لوله فاضلابی UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

200,013 تومان

زانو 45 درجه دو سر کوپل U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

17,600 تومان

زانو 45 درجه U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

15,900 تومان

زانو 87.5 درجه U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

19,500 تومان

لوله فاضلابی سه لایه ناودانی یکسر کوپل لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

175,200 تومان

لوله فاضلابی سه لایه چسبی یک سر کوپل سایلنت لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

795,900 تومان

لوله فاضلابی سه لایه چسبی یکسر کوپل لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

332,400 تومان

لوله یک سر سوکت پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

91,320 تومان

عصای پشت بام پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

76,689 تومان

لوله دو سر سوکت پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

72,145 تومان

لوله یک سر سوکت پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

49,401 تومان

سیفون نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

161,900 تومان

سیفون نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

209,860 تومان

لوله دو سر سوکت فاضلابی نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

42,780 تومان

لوله یک سر سوکت نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

20,950 تومان

عصایی پشت بام نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

198,800 تومان

سیفون با لوله سوکت دار نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

399,020 تومان

سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

125,850 تومان

سیفون کامل با درپوش نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

162,590 تومان

لوله پوشفیت نیوفلکس دو سر سوکت گروه B سایز
قیمت قبل از تخفیف

39,050 تومان

لوله پوشفیت نیوفلکس دو سر سوکت گروه BD سایز
قیمت قبل از تخفیف

40,830 تومان

لوله پوشفیت نیوفلکس یک سر سوکت گروه B سایز
قیمت قبل از تخفیف

19,350 تومان

لوله پوشفیت نیوفلکس یک سر سوکت گروه BD سایز
قیمت قبل از تخفیف

20,060 تومان

لوله ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

170,000 تومان

لوله فاضلاب پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

285,000 تومان

نیپل داراکار
قیمت قبل از تخفیف

26,966 تومان

لوله ناودانی روکار داراکار (1-12142)
قیمت قبل از تخفیف

187,512 تومان

لوله فاضلابی داراکار (9119)
قیمت قبل از تخفیف

4,506,660 تومان

لوله فاضلابی داراکار (9119) گروه BD سایز 75
قیمت قبل از تخفیف

504,426 تومان

لوله فاضلابی PVC-U وینوپلاستیک
قیمت قبل از تخفیف

241,700 تومان

پایه کلاهک سه کاره فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

27,190 تومان

درپوش کلاهک سه کاره فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

26,040 تومان

سه راهی 90 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

24,330 تومان

سه راهی 45 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

31,840 تومان

کلاهک سه کاره فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

53,230 تومان

کوپلینگ بدون ترمز فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

8,590 تومان

کوپلینگ ترمزدار فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

8,590 تومان

درپوش مادگی فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

7,870 تومان

درپوش نری فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

6,440 تومان

رابط انبساطی فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

73,800 تومان

سه راهی سه سر کوپله 90 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

21,460 تومان

سه راهی تبدیل سه سر کوپله 45 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

42,200 تومان

سه راهی سه سر کوپله 45 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

21,460 تومان

تبدیل غیر هم مرکز فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

16,640 تومان

زانو دو سر کوپله 90 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

56,510 تومان

بوشن یکسر دنده پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

66,200 تومان

شیر یک طرفه بدون قفل چسبی پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

771,000 تومان

شیر یک طرفه قفل دار چسبی پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

795,700 تومان

رابط دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

26,800 تومان

ونت PG پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

376,200 تومان

زانو خم 90 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

31,800 تومان

کلاهک پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

80,900 تومان

درپوش مسدود کننده کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

9,700 تومان

کوپلینگ تخت پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

16,800 تومان

سه راهی خم 90 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

42,400 تومان

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

40,800 تومان

تبدیل هم مرکز پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

15,900 تومان

سه راهی تبدیل 45 درجه دوسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

72,300 تومان

موفه پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

16,800 تومان

چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

146,500 تومان

سه راهی با رابط دریچه بازدید کامل پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

124,900 تومان

سه راهی تبدیل 90 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

60,000 تومان

سه راهی 45 درجه دوسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

26,600 تومان

سه راهی 90 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

438,200 تومان

زانو 45 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

12,300 تومان

زانو 90 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

337,700 تومان

رابط انبساطی اینگل
قیمت قبل از تخفیف

39,345 تومان

موفه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

14,767 تومان

چهار راه 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

110,044 تومان

کلاهک UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

72,141 تومان

کوپلینگ ترمز دار UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

9,744 تومان

کوپلینگ بدون ترمز UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

9,744 تومان

درپوش انتهایی UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

7,585 تومان

سیفون UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

20,706 تومان

تبدیل غیر هم مرکز UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

21,750 تومان

سه راه دریچه بازدید UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

100,050 تومان

سه راه تبدیل 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

44,892 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

41,026 تومان

سه راه 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

21,750 تومان

سه راه 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

25,636 تومان

کوپلینگ بدون ترمز U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

21,800 تومان

درپوش ماده انتهایی U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

19,500 تومان

کوپلینگ ترمز دار U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

10,300 تومان

درپوش نر U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

9,800 تومان

رابط دریچه بازدید U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

29,500 تومان

چهار راه U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

122,500 تومان

سه راه دریچه بازدید U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

116,300 تومان

سه راهی تبدیل سه سر کوپلینگ 45 درجه U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

69,100 تومان

سه راهی تبدیل 90 درجه U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

47,400 تومان

سه راهی تبدیل 45 درجه U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

47,600 تومان

سه راهی 45 درجه سه سر کوپل U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

34,000 تومان

سه راهی 87.5 درجه سه سر کوپل U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

37,000 تومان

سه راهی 87.5 درجه U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

33,100 تومان

سه راهی 45 درجه U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

31,900 تومان

موفه U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

40,400 تومان

تبدیل U-PVC لاوین پلاست
قیمت قبل از تخفیف

17,600 تومان

سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

633,181 تومان

درپوش تست پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

12,929 تومان

رابط پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

58,903 تومان

تبدیل پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

95,605 تومان

دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

44,693 تومان

سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

201,896 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

165,930 تومان

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

153,755 تومان

سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

104,331 تومان

سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

131,269 تومان

زانو بست خور 45 درجه سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

354,965 تومان

زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

66,302 تومان

زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

225,014 تومان

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

62,590 تومان

زانو بست خور 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

74,130 تومان

زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

84,646 تومان

لوله دو سر سوکت پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

156,861 تومان

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

71,521 تومان

بست روکش دار سقفی جوشی پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

28,355 تومان

بست روکش دار دیواری پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

123,706 تومان

بست پایدار سقفی آویز پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

208,553 تومان

بست پایدار سقفی قابل تنظیم پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

72,908 تومان

بست پایدار سقفی جوشی پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

63,054 تومان

بست پایدار دیواری پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

53,926 تومان

سیفون با دریچه بازدید پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

427,746 تومان

سیفون سوکت دار پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

156,293 تومان

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

351,781 تومان

سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

150,541 تومان

سیفون بازدید پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

652,725 تومان

علمک پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

79,872 تومان

درپوش تست پوش فیت پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

8,265 تومان

رابط پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

40,062 تومان

چهار راه 67 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

323,633 تومان

تبدیل پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

46,001 تومان

دریچه بازدید پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

46,790 تومان

سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

116,014 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

94,776 تومان

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

87,875 تومان

سه راه 45 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

65,621 تومان

سه راه 87 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

59,940 تومان

زانو بست خور 45 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

243,418 تومان

زانو 45 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

35,318 تومان

زانو 67 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

40,731 تومان

زانو 30 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

120,171 تومان

زانو 15 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

111,848 تومان

زانو بلند 87 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

47,698 تومان

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

37,857 تومان

دریچه بازدید انتهایی نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

60,530 تومان

دریچه بازدید نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

62,310 تومان

درپوش نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

6,500 تومان

سه راهی 45 درجه نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

35,680 تومان

سه راهی 87 درجه نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

35,340 تومان

زانو 87 درجه ونت دار نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

104,910 تومان

زانو 45 درجه ونت دار نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

103,660 تومان

زانو 87 درجه پوشفیت نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

21,210 تومان

زانو 45 درجه پوشفیت نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

19,100 تومان

تبدیل خارج از مرکز نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

28,650 تومان

بوشن نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

25,920 تومان

سه راه 90 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

12,441 تومان

سه راه سه سر کوپله 90 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

8,597 تومان

سه راه خم 87 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

27,511 تومان

سه راه سه سر کوپله 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

10,924 تومان

سه راه 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

13,654 تومان

سه راه تبدیل 90 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

38,131 تومان

سه راه تبدیل خم 87 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

48,043 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

44,401 تومان

تبدیل تو در تو غیر هم مرکز اینگل
قیمت قبل از تخفیف

20,330 تومان

تبدیل غیر هم مرکز اینگل
قیمت قبل از تخفیف

14,666 تومان

کلاهک سه کاره اینگل
قیمت قبل از تخفیف

79,802 تومان

دریچه بازدید کامل اینگل
قیمت قبل از تخفیف

19,622 تومان

گپ درپوش اینگل
قیمت قبل از تخفیف

8,698 تومان

درپوش انتهایی لوله اینگل
قیمت قبل از تخفیف

4,147 تومان

زانو خم 87.5 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

21,240 تومان

زانو 90 درجه دو سر کوپله اینگل
قیمت قبل از تخفیف

5,968 تومان

زانو 90 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

8,901 تومان

زانو 45 درجه دو سر کوپله اینگل
قیمت قبل از تخفیف

5,765 تومان

زانو 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

166,481 تومان

کوپلینگ رابط بدون ترمز اینگل
قیمت قبل از تخفیف

4,653 تومان

کوپلینگ رابط ترمز دار اینگل
قیمت قبل از تخفیف

11,328 تومان

درب دریچه بازدید اینگل
قیمت قبل از تخفیف

10,418 تومان

لوله ناودانی اینگل
قیمت قبل از تخفیف

103,150 تومان

لوله فاضلابی اینگل
قیمت قبل از تخفیف

198,366 تومان

ابزار تست نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

1,273,130 تومان

قالب دستگاه برش و پخ لوله نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

1,193,420 تومان

دستگاه برش و پخ زن لوله نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

10,189,150 تومان

دریچه بازدید انتهایی نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

60,180 تومان

دریچه بازدید نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

62,840 تومان

درپوش نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

6,690 تومان

انشعاب دوبل °67 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

220,100 تومان

سه راه °45 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

35,680 تومان

سه راه °87 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

34,580 تومان

زانو ارتباط ظرفشویی نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

13,850 تومان

زانو °87 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

20,440 تومان

زانو °45 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

19,100 تومان

تبدیل خارج از مرکز نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

28,230 تومان

بوشن نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

25,560 تومان

سه راه °87.5 Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

18,300 تومان

سه راه °45 Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

23,300 تومان

سه راه تبدیلی °87.5 Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

38,500 تومان

رابط اتصالات Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

12,300 تومان

تبدیل Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

9,500 تومان

موفه Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

75,300 تومان

سه راه دریچه بازدید Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

83,700 تومان

درب دریچه بازدید کامل Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

22,300 تومان

درپوش طرح وینو Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

44,600 تومان

زانو °87.5 Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

343,200 تومان

زانو °45 Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

225,000 تومان

چهارراه °45 Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

126,400 تومان

شیر یک طرفه قفل دار Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

727,200 تومان

درپوش دوطرفه ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

3,530 تومان

درپوش ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

4,800 تومان

تبدیل هم مرکز ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

9,600 تومان

سیفون ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

12,600 تومان

سه راه تبدیلی 90 درجه ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

29,200 تومان

سه راه تبدیلی 45 درجه ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

32,200 تومان

سه راه ناودانی 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

15,300 تومان

سه راه ناودانی 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

13,600 تومان

زانو ناودانی 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

9,200 تومان

زانو ناودانی 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

7,800 تومان

سه راه سه سر کوپله 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

6,360 تومان

سه راه سه سر کوپله 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

7,100 تومان

زانو دوسر کوپله 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

4,200 تومان

زانو دوسر کوپله 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

4,050 تومان

رابط انبساطی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

28,600 تومان

کلاهک پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

47,700 تومان

دریچه بازدید پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

13,600 تومان

فلنج پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

68,500 تومان

درپوش دوطرفه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

3,530 تومان

درپوش پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

4,800 تومان

کوپلینگ بدون ترمز پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

7,800 تومان

کوپلینگ ترمزدار پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

7,560 تومان

تبدیل هم مرکز پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

18,900 تومان

تبدیل کج پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

6,600 تومان

تبدیل پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

12,500 تومان

سیفون پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

9,720 تومان

سه راه خم 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

20,700 تومان

سه راه دریچه بازدید پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

60,000 تومان

چهارراه 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

84,000 تومان

سه راه تبدیلی 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

30,000 تومان

سه راه تبدیلی 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

24,200 تومان

سه راه 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

20,000 تومان

سه راه 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

7,000 تومان

زانو 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

4,290 تومان

زانو 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

4,500 تومان

سه راه 90 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

12,862 تومان

سه راه سه سر کوپله 45 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

26,597 تومان

سه راه 45 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

13,867 تومان

سه راه تبدیل 90 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

39,379 تومان

سه راه تبدیل 87.5 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

56,242 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

45,500 تومان

تبدیل تو در تو غیر هم مرکز داراکار
قیمت قبل از تخفیف

9,864 تومان

تبدیل غیرهم مرکز داراکار
قیمت قبل از تخفیف

23,144 تومان

کلاهک سه کاره داراکار
قیمت قبل از تخفیف

81,713 تومان