لوله و اتصالات فاضلابی

دسته‌بندی‌ها

فیلترها

نوع محصول

سیفون پایه دار فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

71,750 تومان

لوله ناودانی (R) برند MPJ
قیمت قبل از تخفیف

283,180 تومان

لوله فاضلابی UPVC زیر یا روی کار (BD) برند MPJ
قیمت قبل از تخفیف

681,440 تومان

لوله فاضلابی UPVC روی کار (B) برند MPJ
قیمت قبل از تخفیف

477,230 تومان

لوله فاضلابی چسبی یکسر کوپله 6 متری پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

388,200 تومان

زانو 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

17,864 تومان

زانو 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

7,033 تومان

لوله ناودانی UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

211,210 تومان

لوله فاضلابی UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

220,010 تومان

لوله یک سر سوکت پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

105,716 تومان

عصای پشت بام پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

81,384 تومان

لوله دو سر سوکت پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

83,519 تومان

لوله یک سر سوکت پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

57,190 تومان

سیفون نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

154,748 تومان

سیفون نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

200,585 تومان

لوله دو سر سوکت فاضلابی نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

40,887 تومان

لوله یک سر سوکت نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

20,020 تومان

عصایی پشت بام نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

190,014 تومان

سیفون با لوله سوکت دار نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

381,392 تومان

سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

120,296 تومان

سیفون کامل با درپوش نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

155,408 تومان

لوله پوشفیت نیوفلکس دو سر سوکت گروه B سایز
قیمت قبل از تخفیف

37,334 تومان

لوله پوشفیت نیوفلکس دو سر سوکت گروه BD سایز
قیمت قبل از تخفیف

39,028 تومان

لوله پوشفیت نیوفلکس یک سر سوکت گروه B سایز
قیمت قبل از تخفیف

18,502 تومان

لوله پوشفیت نیوفلکس یک سر سوکت گروه BD سایز
قیمت قبل از تخفیف

19,173 تومان

لوله ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

205,000 تومان

لوله فاضلاب پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

342,000 تومان

نیپل داراکار
قیمت قبل از تخفیف

32,252 تومان

لوله ناودانی روکار داراکار (1-12142)
قیمت قبل از تخفیف

228,577 تومان

لوله فاضلابی داراکار (9119)
قیمت قبل از تخفیف

5,493,619 تومان

لوله فاضلابی داراکار (9119) گروه BD سایز 75
قیمت قبل از تخفیف

504,426 تومان

لوله فاضلابی PVC-U وینوپلاستیک
قیمت قبل از تخفیف

241,700 تومان

پایه کلاهک سه کاره فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

27,760 تومان

درپوش کلاهک سه کاره فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

26,580 تومان

سه راهی 90 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

22,000 تومان

سه راهی 45 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

27,080 تومان

کلاهک سه کاره فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

54,150 تومان

کوپلینگ بدون ترمز فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

10,610 تومان

کوپلینگ ترمزدار فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

10,270 تومان

درپوش مادگی فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

6,820 تومان

درپوش نری فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

5,932 تومان

رابط انبساطی فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

77,280 تومان

سه راهی سه سر کوپله 90 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

19,070 تومان

سه راهی تبدیل سه سر کوپله 45 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

35,850 تومان

سه راهی سه سر کوپله 45 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

18,240 تومان

تبدیل غیر هم مرکز فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

16,920 تومان

زانو دو سر کوپله 90 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

53,290 تومان

زانو دو سر کوپله 45 درجه فاضلابی MPJ
قیمت قبل از تخفیف

27,300 تومان

بوشن یکسر دنده پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

79,400 تومان

شیر یک طرفه بدون قفل چسبی پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

925,200 تومان

شیر یک طرفه قفل دار چسبی پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

954,800 تومان

رابط دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

32,200 تومان

ونت PG پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

451,400 تومان

زانو خم 90 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

38,200 تومان

کلاهک پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

97,100 تومان

درپوش مسدود کننده کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

11,600 تومان

کوپلینگ تخت پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

20,200 تومان

سه راهی خم 90 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

48,700 تومان

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

49,000 تومان

تبدیل هم مرکز پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

19,100 تومان

سه راهی تبدیل 45 درجه دوسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

88,900 تومان

موفه پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

20,200 تومان

چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

175,800 تومان

سه راهی با رابط دریچه بازدید کامل پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

149,900 تومان

سه راهی تبدیل 90 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

72,000 تومان

سه راهی 45 درجه دوسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

31,900 تومان

سه راهی 90 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

525,800 تومان

زانو 45 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

14,800 تومان

زانو 90 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
قیمت قبل از تخفیف

405,200 تومان

رابط انبساطی اینگل
قیمت قبل از تخفیف

39,345 تومان

موفه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

14,767 تومان

چهار راه 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

110,044 تومان

کلاهک UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

78,634 تومان

کوپلینگ ترمز دار UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

10,621 تومان

کوپلینگ بدون ترمز UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

10,621 تومان

درپوش انتهایی UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

8,267 تومان

سیفون UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

22,569 تومان

تبدیل غیر هم مرکز UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

23,707 تومان

سه راه دریچه بازدید UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

109,054 تومان

سه راه تبدیل 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

48,932 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

44,718 تومان

سه راه 90 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

23,707 تومان

سه راه 45 درجه UPVC آویسا لوله جی
قیمت قبل از تخفیف

27,943 تومان

سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

652,369 تومان

درپوش تست پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

14,968 تومان

رابط پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

68,190 تومان

تبدیل پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

110,677 تومان

دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

44,306 تومان

سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

233,721 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

192,086 تومان

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

177,992 تومان

سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

120,778 تومان

سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

151,962 تومان

زانو بست خور 45 درجه سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

410,918 تومان

زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

76,754 تومان

زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

260,483 تومان

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

72,457 تومان

زانو بست خور 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

85,816 تومان

زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

97,990 تومان

لوله دو سر سوکت پوش فیت سایلنت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

181,589 تومان

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

86,540 تومان

بست روکش دار سقفی جوشی پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

34,310 تومان

بست روکش دار دیواری پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

149,680 تومان

بست پایدار سقفی آویز پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

229,409 تومان

بست پایدار سقفی قابل تنظیم پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

80,199 تومان

بست پایدار سقفی جوشی پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

69,360 تومان

بست پایدار دیواری پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

59,319 تومان

سیفون با دریچه بازدید پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

440,709 تومان

سیفون سوکت دار پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

165,698 تومان

سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

373,863 تومان

سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

159,913 تومان

سیفون بازدید پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

719,771 تومان

علمک پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

85,011 تومان

درپوش تست پوش فیت پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

9,569 تومان

رابط پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

46,379 تومان

چهار راه 67 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

374,647 تومان

تبدیل پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

53,254 تومان

دریچه بازدید پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

55,696 تومان

سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

134,302 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

109,716 تومان

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

101,728 تومان

سه راه 45 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

75,967 تومان

سه راه 87 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

69,389 تومان

زانو بست خور 45 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

281,788 تومان

زانو 45 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

40,886 تومان

زانو 67 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

47,153 تومان

زانو 30 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

139,114 تومان

زانو 15 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

129,480 تومان

زانو بلند 87 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

55,218 تومان

زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

43,825 تومان

دریچه بازدید انتهایی نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

57,860 تومان

دریچه بازدید نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

59,554 تومان

درپوش نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

6,215 تومان

سه راهی 45 درجه نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

34,111 تومان

سه راهی 87 درجه نیوفلکس پوشفیت سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

33,781 تومان

زانو 45 درجه ونت دار نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

99,088 تومان

زانو 87 درجه پوشفیت نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

20,273 تومان

زانو 45 درجه پوشفیت نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

18,260 تومان

تبدیل خارج از مرکز نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

27,390 تومان

بوشن نیوفلکس سایلنت
قیمت قبل از تخفیف

24,772 تومان

سه راه 90 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

12,441 تومان

سه راه سه سر کوپله 90 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

8,597 تومان

سه راه خم 87 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

27,511 تومان

سه راه سه سر کوپله 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

10,924 تومان

سه راه 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

13,654 تومان

سه راه تبدیل 90 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

38,131 تومان

سه راه تبدیل خم 87 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

48,043 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

44,401 تومان

تبدیل تو در تو غیر هم مرکز اینگل
قیمت قبل از تخفیف

20,330 تومان

تبدیل غیر هم مرکز اینگل
قیمت قبل از تخفیف

14,666 تومان

کلاهک سه کاره اینگل
قیمت قبل از تخفیف

79,802 تومان

دریچه بازدید کامل اینگل
قیمت قبل از تخفیف

19,622 تومان

گپ درپوش اینگل
قیمت قبل از تخفیف

8,698 تومان

درپوش انتهایی لوله اینگل
قیمت قبل از تخفیف

4,147 تومان

زانو خم 87.5 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

21,240 تومان

زانو 90 درجه دو سر کوپله اینگل
قیمت قبل از تخفیف

5,968 تومان

زانو 90 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

8,901 تومان

زانو 45 درجه دو سر کوپله اینگل
قیمت قبل از تخفیف

5,765 تومان

زانو 45 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

166,481 تومان

کوپلینگ رابط بدون ترمز اینگل
قیمت قبل از تخفیف

4,653 تومان

کوپلینگ رابط ترمز دار اینگل
قیمت قبل از تخفیف

11,328 تومان

درب دریچه بازدید اینگل
قیمت قبل از تخفیف

10,418 تومان

لوله ناودانی اینگل
قیمت قبل از تخفیف

103,150 تومان

لوله فاضلابی اینگل
قیمت قبل از تخفیف

198,366 تومان

ابزار تست نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

1,545,918 تومان

قالب دستگاه برش و پخ لوله نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

1,318,020 تومان

دستگاه برش و پخ زن لوله نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

11,252,054 تومان

دریچه بازدید انتهایی نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

57,519 تومان

دریچه بازدید نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

60,060 تومان

درپوش نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

6,391 تومان

انشعاب دوبل °67 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

210,375 تومان

سه راه °45 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

34,111 تومان

سه راه °87 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

33,055 تومان

زانو ارتباط ظرفشویی نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

13,244 تومان

زانو °87 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

19,547 تومان

زانو °45 نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

18,260 تومان

تبدیل خارج از مرکز نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

26,983 تومان

بوشن نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

24,431 تومان

سه راه °87.5 Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

21,000 تومان

سه راه °45 Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

26,800 تومان

سه راه تبدیلی °87.5 Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

44,300 تومان

رابط اتصالات Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

12,300 تومان

تبدیل Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

10,900 تومان

موفه Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

86,600 تومان

سه راه دریچه بازدید Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

96,300 تومان

درب دریچه بازدید کامل Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

25,600 تومان

درپوش طرح وینو Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

51,300 تومان

زانو °87.5 Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

394,700 تومان

زانو °45 Power-seal سایز
قیمت قبل از تخفیف

258,800 تومان

چهارراه °45 Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

145,400 تومان

شیر یک طرفه قفل دار Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

836,300 تومان

درپوش دوطرفه ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

4,250 تومان

درپوش ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

5,760 تومان

تبدیل هم مرکز ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

11,550 تومان

سیفون ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

15,200 تومان

سه راه تبدیلی 90 درجه ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

35,100 تومان

سه راه تبدیلی 45 درجه ناودانی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

38,700 تومان

سه راه ناودانی 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

18,400 تومان

سه راه ناودانی 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

16,400 تومان

زانو ناودانی 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

11,100 تومان

زانو ناودانی 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

9,400 تومان

سه راه سه سر کوپله 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

7,640 تومان

سه راه سه سر کوپله 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

8,550 تومان

زانو دوسر کوپله 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

5,050 تومان

زانو دوسر کوپله 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

4,860 تومان

رابط انبساطی پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

34,400 تومان

کلاهک پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

48,000 تومان

دریچه بازدید پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

16,400 تومان

فلنج پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

82,000 تومان

درپوش دوطرفه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

4,250 تومان

درپوش پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

5,760 تومان

کوپلینگ بدون ترمز پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

9,400 تومان

کوپلینگ ترمزدار پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

9,100 تومان

تبدیل هم مرکز پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

22,700 تومان

تبدیل کج پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

7,920 تومان

تبدیل پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

15,000 تومان

سیفون پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

11,700 تومان

سه راه خم 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

24,900 تومان

سه راه دریچه بازدید پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

72,000 تومان

چهارراه 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

100,000 تومان

سه راه تبدیلی 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

36,000 تومان

سه راه تبدیلی 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

29,100 تومان

سه راه 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

24,000 تومان

سه راه 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

8,400 تومان

زانو 45 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

5,150 تومان

زانو 90 درجه پارس پلاست
قیمت قبل از تخفیف

5,400 تومان

سه راه 90 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

15,382 تومان

سه راه سه سر کوپله 45 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

31,810 تومان

سه راه 45 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

16,585 تومان

سه راه تبدیل 90 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

47,097 تومان

سه راه تبدیل 87.5 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

67,266 تومان

سه راه تبدیل 45 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

54,418 تومان

تبدیل تو در تو غیر هم مرکز داراکار
قیمت قبل از تخفیف

11,798 تومان

تبدیل غیرهم مرکز داراکار
قیمت قبل از تخفیف

27,681 تومان

کلاهک سه کاره داراکار
قیمت قبل از تخفیف

97,729 تومان

سه راه دریجه بازدید کامل داراکار
قیمت قبل از تخفیف

122,968 تومان

فلنج داراکار
قیمت قبل از تخفیف

198,514 تومان

درپوش مسدود کننده داراکار
قیمت قبل از تخفیف

10,562 تومان

درپوش انتهایی داراکار
قیمت قبل از تخفیف

10,353 تومان

زانو خم 87.5 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

25,950 تومان

زانو 90 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

10,662 تومان

زانو 45 درجه داراکار
قیمت قبل از تخفیف

8,405 تومان

زانو 45 درجه دو سرکوپله داراکار
قیمت قبل از تخفیف

17,019 تومان

کوپلینگ بدون ترمز داراکار
قیمت قبل از تخفیف

14,782 تومان

کوپلینگ ترمزدار داراکار
قیمت قبل از تخفیف

13,810 تومان

رابط دریجه بازدید داراکار
قیمت قبل از تخفیف

23,688 تومان

زانو °45 ونت دار نیوفلکس سایز 63/63/50 (33345)
قیمت قبل از تخفیف

46,150 تومان

زانو °87 ونت دار نیوفلکس 63/63/50 (33387)
قیمت قبل از تخفیف

46,510 تومان

سه راه تبدیلی °45 Power-seal
قیمت قبل از تخفیف

49,500 تومان

سه راه دریچه بازدید کامل اینگل
قیمت قبل از تخفیف

100,132 تومان

بوگیر پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

31,412 تومان

کف شور سیفون دار با خروجی افقی پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

144,425 تومان

کف شور سیفون دار با خروجی عمودی پلی ران
قیمت قبل از تخفیف

133,675 تومان

دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه
قیمت قبل از تخفیف

11,252,054 تومان

سیفون 135 درجه اینگل
قیمت قبل از تخفیف

23,870 تومان

لاستیک یدک ابزار تست نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

209,231 تومان

جعبه ابزار کامل تست نیوفلکس
قیمت قبل از تخفیف

4,971,879 تومان

سیفون پایه دار داراکار
قیمت قبل از تخفیف

28,887 تومان

راهنمای خرید لوله و اتصالات فاضلابی