قیمت‌های درج‌شده قیمت عمده و نهایی نمی‌باشند!

با افزودن اقلام موردنظر به لیست استعلام در کمتر از ۲ ساعت کاری قیمت عمده و نهایی را دریافت نمایید.

مخزن 500 قیفی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 0 تومان
افزودن به لیست استعلام
مخزن 100 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 200 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 250 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 300 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 350 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 400 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 500 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 600 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 800 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 1000 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 1500 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 2000 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 2500 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 3000 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 4000 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 5000 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 6000 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 8000 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 10000 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 15000 افقی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 100 مکعبی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 200 مکعبی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مخزن 300 مکعبی
Tehran Polymer Yara
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل