قیمت‌های درج‌شده قیمت عمده و نهایی نمی‌باشند!

با افزودن اقلام موردنظر به لیست استعلام در کمتر از ۲ ساعت کاری قیمت عمده و نهایی را دریافت نمایید.

حداقل سفارش 4 متر
انتخاب سایز و مدل
حداقل سفارش 4 متر
انتخاب سایز و مدل
بوشن آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
بوشن تبدیل آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
زانو 90 درجه آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
زانو چپقی 90 درجه آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
زانو تبدیل 90 درجه آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
زانو 45 درجه آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
سه راهی آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
سه راهی سه کنج آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
سه راهی تبدیل آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
درپوش آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
لوله خم آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
لوله دوسر خم آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
پل بست دار آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
چهار راه آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
زانوبوشن فلزی دیواری آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
زانومغزی فلزی دیواری آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
بوشن یکسر فلزی آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
مغزی یکسر فلزی آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
زانو بوشن فلزی زوج آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
زانو یکسر مغزی فلزی آذین
Poly Propylene Pipe & Fittings
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل
حداقل سفارش 1 عدد
انتخاب سایز و مدل