سیم نایلونی مشهد
( سیم نایلون 0.50×2)
Flat Non Sheathed Cord Cables
text_reviews
سیم افشان مشهد
( سیم رشته ای 0.50×1)
Flexible Stranded Conductor
text_reviews
کابل جوش مشهد
( کابل 16×1 جوش)
Welding Cable (NBR insulation)
text_reviews
سیم نایلونی خیام الکتریک
( سایز 0/5×2)
Flat Non Sheathed Cord Cables
text_reviews