داراکار

داراکار

Darakar

رابط دریجه بازدید داراکار
clean out Darakar
text_reviews
کوپلینگ ترمزدار داراکار
coupling Darakar
text_reviews
کوپلینگ بدون ترمز داراکار
coupling Darakar
text_reviews
زانو 45 درجه داراکار
Elbow 45° Darakar
text_reviews
زانو 90 درجه داراکار
Elbow 90° Darakar
text_reviews
زانو خم 87.5 درجه داراکار
Elbow 87.5° Darakar
text_reviews
درپوش انتهایی داراکار
End Cap Darakar
text_reviews
فلنج داراکار
flange Darakar
text_reviews
نیپل داراکار
nypel Darakar
text_reviews
تبدیل غیرهم مرکز داراکار
Reduced Darakar
text_reviews
سه راه تبدیل 45 درجه داراکار
Reduced Tee 45° Darakar
text_reviews
سه راه تبدیل 87.5 درجه داراکار
Reduced Tee 87.5° Darakar
text_reviews
سه راه تبدیل 90 درجه داراکار
Reduced Tee 90° Darakar
text_reviews
سیفون پایه دار داراکار
Siphon Darakar
text_reviews
سه راه 45 درجه داراکار
TEE 45° Darakar
text_reviews