نوین اتصال پردیس گسترش

نوین اتصال پردیس گسترش

NewFlex

بوشن نیوفلکس سایز 50
( 20200)
Newflex Sochet - Push fit
text_reviews
تبدیل خارج از مرکز نیوفلکس 63/50
( 26320)
Newflex Reducer - Push fit
text_reviews
زانو °45 نیوفلکس سایز 50
( 30245)
Newflex Elbow - Push fit
text_reviews
زانو °87 نیوفلکس سایز 50
( 30287)
Newflex Elbow - Push fit
text_reviews
سه راه °87 نیوفلکس 50/50
( 40220)
Newflex TEE - Push fit
text_reviews
سه راه °45 نیوفلکس 50/50
( 42220)
Newflex TEE - Push fit
text_reviews
درپوش نیوفلکس سایز 50
( 60200)
Newflex Sochet - Push fit
text_reviews